Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GlasGarage en een Wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Het accepteren van een aanbieding of offerte, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GlasGarage, voor de uitvoering waarvan door GlasGarage derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. In het geval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. GlasGarage en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 6. In het geval onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 7. In het geval zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. In het geval GlasGarage niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GlasGarage in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van GlasGarage zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt in het geval het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. GlasGarage kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden in het geval de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Wederpartij opgegeven e-mail adres. De Wederpartij dient binnen redelijke termijn contact op te nemen met GlasGarage wanneer deze een fout of afwijking in de orderbevestiging ontdekt opdat problemen over de vraag wat GlasGarage had moeten leveren voorkomen kunnen worden. Een door GlasGarage aan consument verzonden factuur staat gelijk aan een orderbevestiging per e-mail.
 4. In het geval de bestelling van de Wederpartij (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de GlasGarage daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende bestelling tot stand, tenzij GlasGarage anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht GlasGarage niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
 6. GlasGarage is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. In het geval een bestelling of opdracht niet wordt aanvaard, deelt GlasGarage dit zo spoedig na ontvangst van de bestelling mede.

artikel 3 Prijzen

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Deze prijzen worden verhoogd met het wettelijke BTW percentage. In het geval een Wederpartij een consument is zijn de vermelde prijzen in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en overige heffingen van overheidswege maar exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. In het geval GlasGarage bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is GlasGarage niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 3. In het geval de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij GlasGarage alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of in het geval de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op GlasGarage rustende verplichting ingevolge de wet of in het geval bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 4. De opgegeven montageprijzen gelden voor het plaatsen van ruiten in sponningen waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormd of aangetast zijn ten gevolge van ongevallen, roest of ten gevolge van andere oorzaken.
 5. In het geval bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat door voornoemde of andere oorzaken de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan vooraf was ingeschat, is GlasGarage in redelijkheid gerechtigd hiervoor extra kosten, als meerwerk, in rekening te brengen.
 6. In het geval bij de montage van ruiten mocht blijken dat klemmen, rubbers, spiegelvoetjes, de rails, de lijst of andere met de ruit samenhangende zaken vervangen moeten worden, is GlasGarage gerechtigd deze zaken naar haar eigen inzicht te vervangen. GlasGarage is in dat geval gerechtigd de hiervoor gemaakte kosten van vervanging vermeerderd met de verkoopprijs van de betreffende zaak of zaken, in rekening te brengen.
 7. Het is GlasGarage in redelijkheid toegestaan om het door haar toegezegde in gedeelten te leveren en om in gedeelten te presteren. In dat geval is het haar tevens toegestaan om deze deelleveranties en/of prestaties afzonderlijk te factureren.

artikel 4 Betaling en incasso kosten

 1. Betaling dient te geschieden vóór aflevering op een door GlasGarage op de factuur aan te geven wijze, binnen 14 dagen na  factuurdatum en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door GlasGarage aangegeven.
 2. In het geval de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. GlasGarage heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Wanneer is overeengekomen dat het door de wederpartij verschuldigde bedrag (deels) door een derde zal worden voldaan, en deze derde om enige reden niet aan GlasGarage betaalt, of wanneer het door deze derde aan GlasGarage betaalde bedrag niet toereikend is om daarmee het bedrag te voldoen dat de wederpartij aan GlasGarage is verschuldigd, blijft de wederpartij aansprakelijk voor volledige betaling aan GlasGarage.
 5. GlasGarage kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, in het geval de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. GlasGarage kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, in het geval daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan GlasGarage verschuldigde.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afd. 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. In het geval de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Rapport Voorwerk II. In het geval GlasGarage echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke – en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente

artikel 5 Levering

 1. GlasGarage bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking etc.. Verzendkosten/vervoerkosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 2. Door GlasGarage opgegeven levertermijnen zijn indicatief. Een opgegeven levertermijn is derhalve nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve levertermijn zal GlasGarage dat per e-mail of per gewone post aan de Wederpartij berichten. Bij overschrijding van de levertermijn dient de Wederpartij GlasGarage, gezien het feit dat het geen fatale termijn betreft, schriftelijk in gebreke te stellen. GlasGarage dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.  In het geval de Wederpartij een consument is geldt een afwijkende regeling: Door GlasGarage opgegeven levertijden zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is derhalve nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve levertermijn zal GlasGarage dat per e-mail of per gewone post aan de wederpartij berichten. De uiteindelijke levertermijn zal echter maximaal 30 dagen bedragen, te rekenen vanaf de dag waarop de Wederpartij zijn bestelling bij GlasGarage heeft gedaan. Bij overschrijding van deze levertermijn treedt het verzuim van GlasGarage zonder ingebrekestelling in, tenzij de vertraging GlasGarage niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is. In het geval nakoming onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, wordt de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. De Wederpartij heeft dan recht op kosteloze teruggave van het door hem aan GlasGarage betaalde, zulks zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen na kennisgeving.
 3. GlasGarage heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van GlasGarage. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. In het geval de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is GlasGarage gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij ter beschikking staan.
 5. De Consument dient voor ontvangst van de zaken te tekenen, tenzij anders aangegeven.
 6. Aan de leveringsplicht van GlasGarage zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de geleverde zaken een keer aan de Consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan het opgegeven bezorgadres strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens het tegenbewijs.
 7. GlasGarage is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. In het geval de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan GlasGarage de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. In het geval GlasGarage gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoering-/leveringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan GlasGarage ter beschikking heeft gesteld.
 10. In het geval de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens GlasGarage gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van GlasGarage daardoor direct of indirect ontstaan.

artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. GlasGarage is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, in het geval:
  –   de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  –   na het sluiten van de overeenkomst GlasGarage ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  –   in het geval door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van GlasGarage kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  –   in het geval zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van GlasGarage kan worden gevergd.
 2. In het geval de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is GlasGarage gerechtigd tot vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. In het geval de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GlasGarage op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. In het geval GlasGarage de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. In het geval GlasGarage tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – in het geval en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het GlasGarage vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van GlasGarage op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. In het geval de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 7. In het geval de Wederpartij een consument is geldt: De Wederpartij heeft het recht de koop zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen nadat de bestelde zaken zijn geleverd. De Wederpartij dient de geleverde zaken binnen 7 dagen te retourneren aan GlasGarage. Alvorens de zaken te retourneren dient de Wederpartij hiervan schriftelijke mededeling te doen aan GlasGarage. De Wederpartij draagt het risico en is verantwoordelijk voor het retourneren van de zaken en de daaraan verbonden kosten. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele onbeschadigde en onverbroken verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend.  In het geval de zaken bij de Wederpartij zijn gebruikt, bezwaard of op enige andere wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Voor zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij is ontbinding in de zin van dit lid niet mogelijk. De prijs voor de zaken en eventuele andere door de Wederpartij betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na ontbinding aan de Wederpartij worden terugbetaald. De kosten voor terugzending van de zaken worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht in het geval die door de Wederpartij niet zijn voldaan. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in dit lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en heeft geen betrekking op diensten, zoals ADSL-abonnementen van de door GlasGarage aangeboden netwerkoperators. Op laatstgenoemde diensten, waarbij GlasGarage slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

artikel 7 Overmacht

 1. GlasGarage is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij in het geval hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GlasGarage geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GlasGarage niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden, storingen in het internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen in door derden geleverde technologie, daaronder begrepen. GlasGarage heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen in het geval de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat GlasGarage zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. GlasGarage kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. In het geval deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel GlasGarage ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GlasGarage gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door GlasGarage in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van GlasGarage totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met GlasGarage gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door GlasGarage geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van GlasGarage veilig te stellen.
 4. In het geval derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om GlasGarage daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan GlasGarage ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is GlasGarage gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens GlasGarage bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval GlasGarage zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan GlasGarage en door GlasGarage aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van GlasGarage zich bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 9 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door GlasGarage te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. GlasGarage kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen in het geval een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van GlasGarage, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of in het geval deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe in het geval het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar GlasGarage geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan GlasGarage te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan GlasGarage te worden gemeld. In het geval de Wederpartij een consument is dienen eventuele gebreken (zichtbaar en onzichtbaar) binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan GlasGarage te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat GlasGarage in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient GlasGarage in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. In het geval de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken.
 6. In het geval van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. In het geval vast staat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal GlasGarage de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retoursontvangst daarvan danwel, in het geval retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van GlasGarage, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan GlasGarage te retourneren en de eigendom daarover aan GlasGarage te verschaffen, tenzij GlasGarage anders aangeeft.
 8. In het geval komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van GlasGarage daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens GlasGarage en de door GlasGarage bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 11. Op de montage van autoruiten verleent GlasGarage (levenslange) mogelijk wordt dat 10 jaar garantie. Dit houdt in dat gebreken die aan een autoruit zijn ontstaan als gevolg van door GlasGarage onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden, kosteloos door GlasGarage zullen worden hersteld.
 12. Ontdekt de medewerker van GlasGarage tijdens de vervanging roest in de sponning dan zal hij de wederpartij adviseren de sponning eerst te laten behandelen. Besluit de wederpartij in dat geval toch voor vervanging zonder behandeling van de roest, dan vervalt de garantie van GlasGarage.
 13. De bewijslast dat de gebreken een gevolg zijn van onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden, berust bij de wederpartij.
 14. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing op de montage of plaatsing van ruiten bij bussen, touringcars, campers en andere speciale voertuigen. Hierbij geldt dat GlasGarage slechts gehouden zal zijn de oorzaak van een eventuele lekkage kosteloos te verhelpen in het geval een dergelijke lekkage een gevolg is van de door GlasGarage onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden en binnen zes maanden na montagedatum is opgetreden.
 15. Wanneer een wederpartij aan GlasGarage verzoekt een ruit te monteren die door de wederpartij zelf wordt aangeleverd, is GlasGarage gerechtigd een dergelijk verzoek om haar moverende redenen te weigeren.

artikel 10 Ruitreparaties

 1. Reparatie van gelaagde ruiten is niet in alle gevallen mogelijk of in alle gevallen toegestaan. Voor de beantwoording van de vraag of een ruitreparatie is toegestaan dient mede rekening te worden gehouden met de meest recente APK-normen. De beoordeling of een ruitreparatie (technisch) mogelijk is geschiedt door een bij GlasGarage in dienst zijnde medewerker.
 2. De wederpartij dient er rekening mee te houden dat sommige van de ruitreparaties, ondanks op een correcte wijze uitgevoerd, niet het beoogde resultaat opleveren. In een aantal gevallen blijft bijvoorbeeld de reparatie (duidelijk) zichtbaar en/of scheurt de inslag verder.
 3. Het risico voor het uitvoeren van een ruitreparatie berust bij de wederpartij, tenzij de wederpartij aantoont dat het gebrek of de ontstane schade een gevolg is van een aan GlasGarage toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen.
 4. In het geval de wederpartij niet tevreden is over een ruitreparatie die door GlasGarage door middel van een harsinjectie is uitgevoerd (bijvoorbeeld bij de reparatie van “sterren” en bij de reparatie van “koeienogen”) én de wederpartij GlasGarage binnen 14 dagen na het uitvoeren van deze reparatie de opdracht geeft de ruit te vervangen, dan wordt het reeds door de wederpartij betaalde terzake van die ruitreparatie, op de kosten van vervanging in mindering gebracht.
 5. In het geval een ruit na een door GlasGarage uitgevoerde ruitreparatie, die door middel van een harsinjectie is uitgevoerd, op enig moment vanuit de plaats van de reparatie scheurt of door de uitgevoerde reparatie anderszins verslechtert, en de wederpartij aan GlasGarage de opdracht geeft om de ruit te vervangen, dan wordt de uitgevoerde ruitreparatie in mindering gebracht op de kosten van vervanging. Zelfs als er aan een voorruit meerdere ruitreparaties tegelijkertijd werden uitgevoerd, worden steeds alleen de kosten van één ruitreparatie in mindering gebracht.
 6. Wanneer de wederpartij wenst te reclameren, dan dient door hem aangetoond te worden dat de betreffende reparatie door GlasGarage is uitgevoerd, bijvoorbeeld door middel van het tonen van een originele opdracht bon of factuur.

artikel 11 Noodruit

 1. Wanneer GlasGarage om enige reden niet in staat is om onmiddellijk een originele ruit te plaatsen, kan de wederpartij ervoor kiezen om GlasGarage de opdracht te verstrekken een noodruit te laten plaatsen. Het bedrag aan montagekosten dat hiermee is gemoeid zal door GlasGarage in mindering worden gebracht op de kosten van plaatsing van een originele ruit, wanneer de wederpartij binnen 30 dagen na plaatsing van de noodruit, aan GlasGarage de opdracht verstrekt de noodruit te vervangen door een originele ruit.
 2. De aan de wederpartij verstrekte nota in verband met de plaatsing van een noodruit, is slechts een voorschotnota. GlasGarage behoudt zich het recht voor om, wanneer de wederpartij besluit om de noodruit niet door GlasGarage te laten vervangen, additioneel voorrijdkosten, materiaalkosten, kosten voor de milieutoeslag en kosten voor eventuele avond- en/of weekendtoeslag(en) in rekening te brengen, óók in die gevallen waarbij deze kosten en toeslag(en) niet in eerste instantie met de wederpartij zijn afgerekend.
 3. Wanneer de wederpartij ervoor kiest een noodruitvoorziening te laten plaatsen aan de achterzijde (in plaats van de achterruit), dient de wederpartij zich te houden aan een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en dienen de zijruiten, en een eventueel zonnedak, gesloten te blijven tijdens het rijden.

artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. In het geval GlasGarage aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. GlasGarage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat GlasGarage is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. In het geval GlasGarage aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GlasGarage beperkt tot maximaal tweemaal – in het geval dat Wederpartij consument is: driemaal – de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van GlasGarage is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. GlasGarage is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  –   de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  –   de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GlasGarage aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan GlasGarage toegerekend kunnen worden;
  –   redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. GlasGarage is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade , daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GlasGarage.

artikel 13 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens GlasGarage en de door GlasGarage bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij GlasGarage van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

artikel 14 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

artikel 15 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart GlasGarage voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan GlasGarage toerekenbaar is.
 2. In het geval GlasGarage uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden GlasGarage zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is GlasGarage, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van GlasGarage en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

artikel 16 Koop op afstand

 1. Deze voorwaarden zijn opgesteld conform de Nederlandse Wetgeving. In het geval een bepaling van deze voorwaarden niet in overeenstemming is met Nederlandse consumentenwetgeving heeft de wetgeving voorrang.

artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GlasGarage partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of in het geval de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 18 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met GlasGarage.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen?