Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden GlasGarage

artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door, en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten met GlasGarage.
 2. Alle offertes (aanbiedingen) zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvende offerte wordt aanvaard, heeft GlasGarage het recht de offerte, binnen 5 werkdagen nadat zij de aanvaarding hiervan heeft ontvangen, te herroepen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GlasGarage, voor de uitvoering waarvan door GlasGarage derden dienen te worden betrokken.

artikel 2 MEERWERK EN PRIJZEN

Alle prijzen voor bedrijven zijn exclusief B.T.W.; deze prijzen worden derhalve verhoogd overeenkomstig het wettelijke B.T.W. percentage.

 1. De opgegeven montageprijzen gelden voor het plaatsen van ruiten in sponningen waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormd of aangetast zijn ten gevolge van ongevallen, roest of ten gevolge van andere oorzaken.
 2. In het geval bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat door voornoemde of andere oorzaken de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan vooraf was ingeschat, zal GlasGarage in overleg en na akkoord van de klant gerechtigd zijn hiervoor extra kosten, als meerwerk, in rekening te brengen.
 3. In het geval bij de montage van ruiten mocht blijken dat klemmen, rubbers, spiegelvoetjes, de rails, de lijst of andere met de ruit samenhangende zaken vervangen moeten worden, is GlasGarage gerechtigd deze zaken naar haar redelijk oordeel te vervangen. GlasGarage is in dat geval gerechtigd de hiervoor gemaakte kosten van vervanging vermeerderd met de verkoopprijs van de betreffende zaak of zaken en werkzaamheden, in rekening te brengen.
 4. De in de offerte of in de overeenkomst genoemde termijnen kunnen niet als fataal worden aangemerkt. In het geval van overschrijding van een afgesproken termijn dient de opdrachtgever GlasGarage schriftelijk in gebreke te stellen waarbij hij GlasGarage een redelijke termijn gunt om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. GlasGarage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van de overschrijding van enige termijn.
 5. Het is GlasGarage in redelijkheid toegestaan om het door haar toegezegde in gedeelten te leveren en om in gedeelten te presteren. In dat geval is het haar tevens toegestaan om deze deelleveranties en/of prestaties afzonderlijk te factureren.

artikel 3 RUITVERVANGINGEN

 1. Op de montage van autoruiten verleent GlasGarage een levenslange garantie (zijnde de levensduur van het voertuig). Gebreken die aan een autoruit zijn ontstaan als gevolg van door GlasGarage onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden, exclusief kalibratie, zullen kosteloos door GlasGarage worden hersteld, op voorwaarde dat het gebrek door GlasGarage vastgesteld en hersteld zal worden, en na voorlegging van de factuur m.b.t. de oorspronkelijke ruitvervanging en het door GlasGarage afgegeven garantiebewijs. Deze garantie is niet persoonlijk en derhalve overdraagbaar.
 2. Ontdekt de medewerker van GlasGarage tijdens de vervanging ernstige roestvorming in de sponning, dit ter beoordeling van de medewerker van GlasGarage, dan zal deze medewerker de opdrachtgever adviseren de sponning eerst te laten behandelen. Besluit de opdrachtgever in dat geval toch voor vervanging zonder behandeling van de roest, dan vervalt de garantie van GlasGarage. Ruitbreuk als gevolg van een behandelde roestvorming valt buiten de garantie.
 3. De bewijslast dat de gebreken een gevolg zijn van onjuist uitgevoerde montage werkzaamheden, berust bij de opdrachtgever.
 4. Wanneer een opdrachtgever aan GlasGarage verzoekt een gebruikte ruit te monteren die door de opdrachtgever zelf wordt aangeleverd, is GlasGarage gerechtigd een dergelijk verzoek om haar moverende redenen te weigeren en zal in ieder geval de garantie in lid 1 van dit artikel komen te vervallen.
 5. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing op de montage of plaatsing van ruiten bij bussen, touringcars, campers en andere speciale voertuigen. Hierbij geldt dat GlasGarage slechts gehouden zal zijn de oorzaak van een eventuele lekkage kosteloos te verhelpen indien een dergelijke lekkage een gevolg is van de door GlasGarage onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden en binnen zes maanden na montagedatum is opgetreden en gemeld aan GlasGarage.
 6. Een eventueel aanwezige milieusticker en/of tolvignet kan en mag vanwege de speciale lijmlaag maar één keer op een ruit worden bevestigd. Voor een vervangende ruit dient derhalve zelf een nieuwe milieusticker / tolvignet aangeschaft te worden.
 7. De garantievoorwaarden in dit artikel doen geen afbreuk aan de rechten die consumenten mogelijk hebben op basis van de wettelijke garantie.

artikel 4 RUITREPARATIES

 1. Reparatie van gelaagde ruiten is niet in alle gevallen mogelijk of in alle gevallen toegestaan. Voor de beantwoording van de vraag of een ruitreparatie is toegestaan dient mede rekening te worden gehouden met de meest recente APK-normen en de herstelvoorwaarden zoals gehanteerd door GlasGarage en aan opdrachtgever gecommuniceerd. De beoordeling of een ruitreparatie (technisch) mogelijk is geschiedt door een medewerker van GlasGarage.
 2. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat ruitreparaties, ondanks op een correcte wijze uitgevoerd, niet het beoogde resultaat opleveren; In de meeste gevallen blijft de reparatie zichtbaar. In enkele gevallen kan de uitgevoerde reparatie toch leiden tot een scheur waarna vervanging van de ruit alsnog aan de orde kan zijn.
 3. Indien uitdrukkelijk vermeld is dat naar oordeel van GlasGarage de ruitreparaties technisch niet mogelijk zijn of niet voldoen aan de herstelvoorwaarden van GlasGarage zal GlasGarage de schade enkel op risico van de opdrachtgever herstellen en geen duurzaam resultaat van de reparatie- die op kosten van de opdrachtgever geschiedt –garanderen. Bijgevolg is artikel 4.4 dan niet van toepassing.
 4. Wanneer de opdrachtgever wenst te reclameren of de garantie wenst in te roepen, dan dient GlasGarage eerst in gelegenheid te worden gesteld het gebrek vast te stellen en te herstellen en door hem aangetoond te worden dat de betreffende reparatie door GlasGarage is uitgevoerd, door middel van het tonen van een originele GlasGarage factuur en/of het GlasGarage garantiebewijs.

artikel 5 NOODRUITVOORZIENING

 1. Wanneer GlasGarage om enige reden niet in staat is om onmiddellijk een definitieve ruit te plaatsen, kan de opdrachtgever ervoor kiezen om GlasGarage een noodruit te laten plaatsen. Het bedrag aan montagekosten dat hiermee is gemoeid, zal door GlasGarage in mindering worden gebracht op de kosten van plaatsing van een definitieve ruit, wanneer de opdrachtgever binnen 15 dagen na plaatsing van de noodruit, aan GlasGarage de opdracht verstrekt de noodruit te vervangen door een definitieve ruit.
 2. De aan de opdrachtgever verstrekte nota in verband met de plaatsing van een noodruit, is slechts een voorschotnota. GlasGarage behoudt zich het recht voor om, wanneer de opdrachtgever besluit om de noodruit niet door GlasGarage te laten vervangen, additioneel voorrijdkosten, materiaalkosten, kosten voor de milieutoeslag en kosten voor eventuele avond- en/of weekendtoeslag(en) in rekening te brengen, óók in die gevallen waarbij deze kosten en toeslag(en) niet in eerste instantie met de opdrachtgever zijn afgerekend. Een eventueel geplaatste noodruit blijft altijd eigendom van GlasGarage.
 3. Wanneer de opdrachtgever ervoor kiest een noodruitvoorziening te laten plaatsen dient de opdrachtgever zich te houden aan een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en dienen alle ruiten, en een eventueel zonnedak, gesloten te blijven tijdens het rijden en mag de auto niet gewassen worden.

artikel 6 KLACHTEN

 1. De opdrachtgever dient bij aflevering van de zaak, of na beëindiging van de verrichte werkzaamheden, de betreffende zaak en/of de uitgevoerde (reparatie-)werkzaamheden, het voertuig en de ruiten terstond te controleren. Zichtbare gebreken dienen direct op de opdrachtbon te worden vermeld. Bij niet tijdige melding verliest de opdrachtgever alle hem toekomende rechten.
 2. GlasGarage heeft het recht tot inspectie en toetsing van de (reparatie-)werkzaamheden of de zaak, het voertuig of de ruit(en) waarop de klacht betrekking heeft. Hiertoe zal de opdrachtgever GlasGarage voldoende tijd en gelegenheid geven. Het herstel van gebreken waarvoor GlasGarage aansprakelijk is, door een derde partij zonder voorafgaande toestemming van GlasGarage of zonder GlasGarage de mogelijkheid te geven het gebrek te herstellen indien de aansprakelijkheid komt vast te staan, wordt door GlasGarage niet erkend.
 3. De rechten die de opdrachtgever aan de artikelen 3, 4 en 7 van deze Algemene Voorwaarden kan ontlenen, vervallen indien een ander bedrijf dan GlasGarage werkzaamheden aan de ruit heeft verricht nadat de opdrachtgever de ruit bij GlasGarage heeft laten herstellen of vervangen.

artikel 7 AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van GlasGarage voor schade die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of welke op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd, is naar keuze van GlasGarage beperkt tot gratis herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde in verband met de overeenkomst waarbij de schade is ontstaan. GlasGarage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor andere gevolgschade, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten.
 2. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GlasGarage of haar bedrijfsleiding.
 3. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van GlasGarage en/of door haar ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zich op het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden beroepen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden, verjaart iedere aanspraak van de opdrachtgever 1 jaar na de uitvoering van de overeenkomst.

artikel 8 OVERMACHT

 1. GlasGarage is in geen geval aansprakelijk wanneer schade een gevolg is van het niet toerekenbaar tekortschieten (overmacht) door GlasGarage in de nakoming van haar verplichtingen.
 2. Indien GlasGarage bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Van overmacht van GlasGarage in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van stakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.

artikel 9 BETALING 

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum (als GlasGarage met de opdrachtgever geen andere afspraak m.b.t. de betalingstermijn heeft vastgelegd) tenzij GlasGarage bij aflevering, bij beëindiging van haar werkzaamheden of bij het ter beschikking stellen van het voertuig betaling verlangt, in welke gevallen betaling onmiddellijk dient plaats te vinden.
 2. De Opdrachtgever c.q. verzekeringsnemer die verzekerd is tegen de kosten van deze reparatie bij Verzekeringmaatschappij verstrekt hierbij aan GlasGarage opdracht tot reparatie van het op de opdrachtbon vermelde voertuig, machtigt de genoemde Verzekeringmaatschappij van dit voertuig de schadepenningen rechtstreek uit te (doen) keren aan GlasGarage en machtigt tegelijkertijd GlasGarage tot het in ontvangst nemen van de schadepenningen, uitsluitend ten behoeve van de uitgevoerde reparatie.
 3. Wanneer is overeengekomen dat het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag (deels) door een derde zal worden voldaan, en deze derde om enige reden niet aan GlasGarage betaalt, of wanneer het door deze derde aan GlasGarage betaalde bedrag niet toereikend is om daarmee het bedrag te voldoen dat de opdrachtgever aan GlasGarage is verschuldigd, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor volledige betaling aan GlasGarage
 4. Voor zover nodig, verleent opdrachtgever aan GlasGarage de volmacht om de aan GlasGarage verschuldigde bedragen, of een gedeelte daarvan, namens opdrachtgever bij diens verzekeraar, volmacht, leasemaatschappij, dan wel eigenaar van het betreffende voertuig te claimen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever uit hoofde van artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij tevens vanaf die datum een rente verschuldigd over het openstaande bedrag ter grootte van de – in verband met de betreffende overeenkomst van toepassing zijnde – wettelijke rente.
 6. Schiet de opdrachtgever in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan GlasGarage toekomende rechten uit de wet of deze Algemene Voorwaarden.
 7. De opdrachtgever is verplicht alle door GlasGarage in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, ongeacht of de opdrachtgever hoger beroep of cassatie heeft aangetekend tegen het betreffende vonnis of arrest. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn inbegrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz., ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

artikel 10 OVEREENKOMSTEN GESLOTEN MET CONSUMENTEN

 1. Wanneer de overeenkomst is gesloten met een consument (te weten: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), dan zal GlasGarage zich niet op een of meerdere artikelen uit deze Algemene Voorwaarden beroepen voor zover dat in het licht van bepalingen van dwingend rechtelijk consumentenrecht, of anderszins, niet is toegestaan.

artikel 11 TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op de overeenkomst tussen GlasGarage en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen?