Bel ons: 0800-1246
GlasGarage Beoordelingen 9,3 / 10  - 5720 klanten

Privacyverklaring

Uw privacy

De website www.glasgarage.nl (in deze privacyverklaring aangeduid als ‘’Site’ wordt beheerd door GlasGarage B.V., opererend onder de naam GlasGarage® en gevestigd te Tilburg, 5025VB Ringbaan West 306-A en in deze privacyverklaring ook “wij” of “ons” of “GlasGarage®’’ genoemd. GlasGarage® maakt deel uit van de Belron groep.

Om de GlasGarage® diensten te kunnen leveren, is het in een aantal gevallen noodzakelijk dat GlasGarage® uw persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens GlasGarage® van u verzamelt en hoe wij die gegevens gebruiken. Hieronder treft u een overzicht aan van de onderwerpen die in deze privacyverklaring staan. Door op een onderwerp te klikken, wordt u direct naar het desbetreffende onderwerp geleid.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en de wettelijke grondslag

Wij verwerken persoonsgegevens indien u:

Telefonisch contact heeft met ons Customer Contact Center. Inkomende en uitgaande gesprekken met ons Contact Center kunnen worden opgenomen.

– Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. Wij vinden het erg belangrijk om onze medewerkers te trainen zodat ze u telefonisch zo goed mogelijk kunnen helpen. Dit doen wij onder meer door het gebruiken van opgenomen gesprekken.
– Wettelijke grondslag: deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Een e-mail naar ons verstuurt. De e-mail en de daarin vermelde persoonsgegevens worden door ons verwerkt.

– Wettelijke grondslag: deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst waarbij u partij bent.
Post naar ons verstuurt. Het poststuk en de daarin vermelde persoonsgegevens worden door ons verwerkt.
– Wettelijke grondslag: deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst waarbij u partij bent.
Contact met ons opneemt via diverse social media. Het gaat daarbij om de volgende gegevens: kenteken, e-mailadres, eventuele foto’s van de schade, telefoonnummer en de inhoud van de correspondentie.
– Wettelijke grondslag: deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst waarbij u partij bent.
– Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. We vinden het belangrijk om u een fijne en consistente gebruikerservaring aan te bieden. We willen voorkomen dat u uw verhaal meerdere malen hoeft te vertellen.

Telefonisch een afspraak maakt voor het vervangen/repareren van uw autoruit. Het gaat daarbij om de volgende gegevens: het kenteken, de datum waarop de schade is ontstaan, welke ruit de schade betreft, hoeveel beschadigingen in de ruit zitten, de eigenaar van de auto, verzekeringsmaatschappij, type verzekering, oorzaak van de schade, aanspreektitel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel gegevens bedrijf/werkgever (naam, postcode, straat, huisnummer, toevoeging en plaats).

– Wettelijke grondslag: deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst waarbij u partij bent.
Via de Site een afspraak maakt voor het vervangen/repareren van uw autoruit. Het gaat daarbij om de volgende gegevens: het kenteken, de datum waarop de schade is ontstaan, welke ruit de schade betreft, hoeveel beschadigingen in de ruit zitten, de eigenaar van de auto, verzekeringsmaatschappij, type verzekering, oorzaak van de schade, aanspreektitel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel gegevens bedrijf/werkgever (naam, postcode, straat, huisnummer, toevoeging en plaats).
– Wettelijke grondslag: deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst waarbij u partij bent.
Ons van uw klantfeedback voorziet. Het gaat daarbij om de volgende gegevens: kenteken, naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en polisnummer.
– Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze dienstverlening, namelijk het vervangen/repareren van autoruiten en het repareren van kleine autoschades, te verbeteren.

GlasGarage® bezoekt. Hierbij kunnen eventueel videobeelden worden opgenomen.

– Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. De registratie van de bezoekers en het opnemen van videobeelden dient de veiligheid van mensen en eigendommen op het pand van GlasGarage®.
Een mysterieshopper bent. Het gaat daarbij om uw persoonlijke identificatiegegevens en uw schadegegevens.
– Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. Door middel van mysterieshoppers voeren wij controles uit op onze vestigingen. Wij vinden het belangrijk dat de verleende service op alle GlasGarage® locaties voldoet aan onze normen.

GlasGarage® benoemt in uw activiteiten op social media. Het gaat daarbij om de persoonlijke identificatiegegevens die zichtbaar zijn in uw social media post: naam, adres, telefoonnummer, klantnummer, kenteken en chassisnummer auto.

– Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze dienstverlening, namelijk het vervangen/repareren van autoruiten te verbeteren.
Goederen en/of diensten aan GlasGarage® hebt geleverd. Het gaat daarbij om uw persoonlijke identificatiegegevens.
– Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. We houden een leveranciersregister bij ten behoeve van het stroomlijnen van ons inkoopproces.
– Wettelijke grondslag: deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk:

– Om de door u gewenste reparaties/vervangingen uit te voeren.
– Om te communiceren over geplande afspraken en uw vragen te beantwoorden.
– Om te registreren welke reparaties/vervangingen zijn uitgevoerd en welke communicatie is gevoerd.
– Om uw aanspraak op garantie na te komen.
– Om u na te bellen als wij u eventueel een offerte naar u hebben verstuurd maar u deze niet heeft geaccordeerd.
– Om betalingen te doen en ontvangen.
– Om de kwaliteit van onze dienstverlening, namelijk het vervangen/repareren van autoruiten te verbeteren.
– Om eventueel aanbiedingen en informatie te versturen met betrekking tot onze dienstverlening.
– Om de geleverde diensten te factureren aan de afnemer, leasemaatschappij of de verzekeringsmaatschappij.
– Om het functioneren van de Site te verbeteren.
– Ter beveiliging van GlasGarage®.
– Om een zakenrelatie met u te onderhouden door middel van periodiek contact.
– Om een goede leveranciersregister bij te houden, tijdig afspraken na te komen en te vernieuwen en om ons inkoopproces efficiënt in te richten.
– Om eventuele discussies over telefonische afspraken te voeren.
– Om onze medewerkers te trainen.

Verstrekking aan derden

Als de verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden nodig is om bovenstaande doelen te bereiken, stellen wij uw persoonsgegevens aan deze derden ter beschikking in lijn met de geldende wettelijke eisen.
We kunnen uw persoonsgegevens delen met:

Externe accountants: zij voeren de controle uit op de naleving van onze interne bedrijfsregels, wet- en regelgeving en certificeringen.
Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders: als de factuur voor de geleverde diensten onbetaald blijft, worden uw persoonsgegevens gedeeld met een incassobureau/gerechtsdeurwaarder om de openstaande vordering te incasseren.
Marketing partners: GlasGarage® werkt samen met verschillende partners om uw feedback over onze dienstverlening op te vragen, om onze marketing campagnes te meten en te verbeteren, om de werking van de Sites te verbeteren, om aanvullende diensten aan te bieden en voor het monitoren van social media activiteiten waar GlasGarage® bij betrokken is.
Contact centers: GlasGarage® werkt samen met een extern Contact Center. Voornoemde partij neemt uw telefonische verzoeken voor een ruitreparatie óf vervanging waar buiten de reguliere kantoortijden van GlasGarage® .
Leasemaatschappijen: GlasGarage® werkt samen met meerdere leasemaatschappijen binnen Nederland om de administratie met betrekking tot de reparatie/vervanging van uw autoruit af te handelen.
Verzekeraars: GlasGarage® werkt samen met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen binnen Nederland om de administratie met betrekking tot de reparatie/vervanging van uw autoruit af te handelen en om fraude te voorkomen.

Verstrekking aan derden buiten de Europese Economische Ruimte

Wanneer een Nederlandse bestuurder ook ruitschade heeft buiten de Europeesche Economische Ruimte worden, op uw verzoek, persoonsgegevens doorgegeven aan onze zusterorganisatie Carglass®. De persoonsgegevens worden alleen doorgegeven voor het maken van een afspraak om de ruitschade te herstellen en om de ruitschade (financieel) af te handelen.

– Wettelijke grondslag: deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. In dergelijke gevallen is de wettelijke bewaartermijn het uitgangspunt.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. GlasGarage® heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. GlasGarage® heeft bijvoorbeeld voorzieningen getroffen die waarborgen dat vervanging of herstel kan plaatsvinden bij verlies of beschadiging van uw gegevens. Daarnaast hebben alle GlasGarage® medewerkers een geheimhoudingsplicht. De maatregelen die GlasGarage® heeft getroffen, zijn in lijn met de geldende wettelijke eisen.

Uw rechten

Indien u het wenst kunt u onderstaande rechten uitoefenen:

Recht op toegang tot de persoonsgegevens die GlasGarage® van u verwerkt. U heeft het recht om te weten of GlasGarage® persoonsgegevens van u verwerkt en wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en om aanvullende informatie te verkrijgen over de verwerking.

Recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen indien deze niet accuraat of volledig zijn. Wij houden uw gegevens graag actueel. Als uw persoonsgegevens niet correct of onvolledig zijn dan kunt u ons om een correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens verzoeken.

Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. GlasGarage® wist uw persoonsgegevens wanneer:

– deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
– deze verwerkt worden op grond van uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
– u op terechte gronden bezwaar maakt tegen de verwerking;
– deze onrechtmatig zijn verwerkt;
– deze dienen te worden gewist op grond van Europese of nationale wetgeving.

Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door GlasGarage® te beperken. Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens kan indien:

– u de juistheid van de gegevens betwist en u vindt dat GlasGarage® dat moet controleren;
– de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens;
– GlasGarage® uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft maar u wel, bijvoorbeeld voor het voeren van een rechtszaak tegen GlasGarage® of derden;
– u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en in afwachting bent van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van GlasGarage® zwaarder wegen dan die van u.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als er sprake is van verwerking op basis van gerechtvaardigd belang. Als u van mening bent dat in uw situatie een andere belangenafweging nodig is dan kunt u dit aangeven bij GlasGarage®.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en deze ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht is alleen van toepassing op verwerkingen die op basis van geautomatiseerde procedés worden verricht. Bovendien moet het gaan om persoonsgegevens die met uw toestemming of op basis van een overeenkomst met u, worden verwerkt.

Recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. U heeft de mogelijk om uw toestemming in te trekken als toestemming de wettelijke grondslag is voor de verwerking.

In aanvulling op bovengenoemde rechten, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat GlasGarage® uw persoonsgegevens in strijd met de toepasselijke wetgeving (heeft) verwerkt.

Vragen met betrekking tot uw rechten en tot onze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u bij ons indienen door telefonisch contact op te nemen via telefoonnummer 088 4527427 of een e-mail te versturen naar info@glasgarage.nl. Schriftelijke verzoeken en/of vragen kunt u tevens per post versturen naar onderstaand adres:

GlasGarage B.V.
T.a.v. de Office Manager
Ringbaan West 306-A
5025VB Tilburg

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw webbrowser op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. Cookies worden naar de harde schijf van uw apparaat gekopieerd wanneer u de Sites bezoekt zodat ons systeem u bij een volgend bezoek kan herkennen en wij onze Sites kunnen verbeteren. Meer informatie over cookies en waar GlasGarage® ze voor gebruikt vindt u op onze cookiepagina.

Verandering privacyverklaring

Onze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van GlasGarage®. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.