Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

GlasGarage levert de hierbij aangeboden informatiediensten op basis van de hierna volgende algemene gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) over het gebruik van deze website (‘website’) alsmede van dit internetoptreden van GlasGarage.

Informatie, Vrijwaring

Alle informatie die op deze website staat, is vrijblijvend. Voor de resultaten of beoordelingen die door het gebruik van de informatie kunnen worden verkregen, met name met betrekking tot de actualiteit, juistheid, doelmatigheid en volledigheid van de informatie, inhoud en documenten, staat GlasGarage niet garant. GlasGarage garandeert evenmin dat deze website alle informatie bevat die GlasGarage bekend is.

Prestaties van GlasGarage

GlasGarage heeft te allen tijde het recht deze website geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen. GlasGarage waarborgt op grond van de gesteldheid van computersystemen evenals van het internet niet dat deze website onafgebroken beschikbaar is.

Het sluiten van het contract, Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Deze website alsmede de inhoud ervan vormen geen aanbod voor de levering of prestatie van producten of dienstverleningen. Bij het sluiten van contracten tussen GlasGarage en de klant gelden de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van GlasGarage. Deze zijn volgens de algemene Voorwaarden (zie Algemene Voorwaarden) vermeld.

Hyperlinks naar Websites van derden

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. GlasGarage neemt voor de inhoud van deze websites van derden geen verantwoording of aansprakelijkheid op zich en ook eigent GlasGarage zich deze websites en de inhoud ervan niet toe, omdat GlasGarage deze (doorgelinkte) inhoud niet controleert, toetst en ook niet voor deze inhoud of informatie verantwoordelijk is. Het gebruik van deze (doorgelinkte) inhoud en/of websites is voor eigen risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid voor feitelijke gebreken of rechtsgebreken

Voor zover GlasGarage informatie, inhoud, software of documentatie kosteloos ter beschikking stelt, is aansprakelijkheid voor feitelijke gebreken of rechtsgebreken aan de informatie, inhoud, software of documentatie, met name wat betreft hun actualiteit, juistheid, doelmatigheid, volledigheid, toepasbaarheid en het vrij zijn van industriële octrooirechten van derden – behalve in geval van opzet, kwade trouw alsmede schending van leven, lichaam of gezondheid – uitgesloten.

Overige aansprakelijkheid, virussen

De aansprakelijkheid van GlasGarage voor feitelijke gebreken of rechtsgebreken richt zich naar de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van GlasGarage uitgesloten, behalve als bijvoorbeeld vanwege opzet, grove nalatigheid, schending van leven, lichaam of gezondheid, overname van een kwaliteitsgarantie, arglistig verzwijgen van een gebrek of vanwege schending van essentiële contractuele verplichtingen volgens wettelijke voorschriften GlasGarage verplicht aansprakelijk is. Schadevergoeding vanwege wezenlijke contractuele verplichtingen is beperkt tot de hoogte van de het contract kenmerkende, voorzienbare schaden, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Op grond van de werking van computersystemen en het internet garandeert GlasGarage niet dat deze vrij van virussen zijn. Voor het downloaden van informatie, inhoud, software of documentatie zal de gebruiker ter bescherming van zichzelf evenals ter voorkoming van virussen op de GlasGarage website voor gepaste voorzorgsmaatregelen en virusscanners zorgen. Het downloaden van informatie, inhoud, software of documentatie gebeurt voor eigen risico van de gebruiker.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Het Nederlandse recht is van toepassing onder uitsluiting van het VN-kooprecht. Het bevoegde gerechtshof is Breda.

Privacybeleid

1.Inleiding

Deze website www.glasgarage.nl wordt beheerd door GlasGarage B.V., opererend onder de naam GlasGarage en gevestigd te Tilburg 5025 VB, Ringbaan West 306-A en in dit Privacy Beleid ook “wij” of “ons” of “GlasGarage” genoemd. Wij respecteren en beschermen uw privacy.

Dit Privacy Beleid dient samen met onze Gebruiksvoorwaarden gelezen te worden en beschrijft hoe wij zullen omgaan met persoonsgegevens die u ons bezorgt of die wij over u verzamelen.

2.Informatie die wij over u kunnen verzamelen door gebruik van de Site

Wij kunnen online op verschillende manieren informatie over u verzamelen, zoals door uw gebruik van deze Site of door ons gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw webbrowser op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. Cookies worden naar de harde schijf van uw apparaat gekopieerd wanneer u onze website bezoekt, zodat ons systeem u bij een volgend bezoek kan herkennen en wij onze website kunnen verbeteren.

Cookies kunnen tijdelijke cookies (of ‘sessiecookies’) zijn, die alleen worden gebruikt zolang u onze website bezoekt en worden verwijderd wanneer u uw browser sluit, of kunnen permanente cookies zijn, die op de harde schijf van uw apparaat blijven staan nadat u onze website hebt verlaten totdat u ze handmatig verwijdert of uw browser ze na verloop van tijd verwijdert.

Op bepaalde delen van de Site wordt u verzocht contact met ons op te nemen om een afspraak te maken of om u door ons te laten contact met u opnemen (hetzij telefonisch, per e-mail of per sms), of om uw vragen en opmerkingen door te geven. Als u dit doet, kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Uw naam, adres (privé of werk), telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot uw voertuig en verzekering;
 • Gegevens met betrekking tot uw correspondentie met ons, indien u ons gecontacteerd heeft;
 • Details van uw bezoek aan onze Site en de bronnen die u gebruikt.

3.Ons gebruik van uw persoonsgegevens verzameld door de Site

Wij kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen door de Site gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om ervoor te zorgen dat de Site op een efficiënte manier aan u getoond wordt;
 • In het kader van klantenbeheer en om onze diensten en goederen te kunnen leveren;
 • Om u informatie te bezorgen die u van ons gevraagd heeft;
 • Om te registreren welke werkzaamheden wij voor u hebben uitgevoerd;
 • Om onze werkwijze te ontwikkelen en verbeteren.
 • Tenzij u ons verzocht heeft dit niet te doen, om u elektronische en/of papieren marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze diensten (zie Uw rechten hieronder).

4.Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken die niet door de Site verzameld worden

Naast de informatie die we over u verzamelen door de site, kunnen we ook persoonlijke informatie over u verkrijgen op ander manieren, bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of via papieren formulieren, zoals een opdracht- en/of werkbon. Hoe wij met deze informatie omgaan, is onderworpen aan dit Privacy Beleid.

Persoonsgegevens kunnen omvatten:

 • Uw naam, adres (privé of werk), telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot uw voertuig en verzekering;
 • Gegevens met betrekking tot uw correspondentie met ons, indien u ons gecontacteerd heeft;

5.Ons gebruik van uw persoonsgegevens die niet door de Site verzameld worden

Wij kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om u onze diensten en goederen te leveren en andere informatie waar u om gevraagd heeft;
 • In het kader van klantenbeheer en om de diensten die wij aan u geleverd hebben aan u en/of uw verzekeringsmaatschappij te factureren;
 • Om te registreren welke werkzaamheden wij voor u hebben uitgevoerd;
 • Om onze werkwijze te ontwikkelen en te verbeteren, voornamelijk door u te contact met u opnemen voor ons klantenonderzoek en door veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen; en
 • Tenzij u ons verzocht heeft dit niet te doen, om u elektronische en/of papieren marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze diensten (zie uw rechten hieronder).

6.Doorgeven van uw persoonsgegevens verzameld door de Site of op een andere manier

Door ons uw persoonsgegevens te geven, erkent u en gaat u ermee akkoord dat we uw persoonsgegevens kunnen delen met derden indien:

 • Deze derde partij uw verzekeringsmaatschappij, volmacht of lease- en fleetbedrijf is. Bijvoorbeeld: wij geven uw persoonsgegevens mogelijk door aan uw verzekeringsmaatschappij om uw claim te behandelen die onder uw polis valt en/of om betaling te verkrijgen van uw verzekeringsmaatschappij voor de diensten die we aan u geleverd hebben; wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan uw verzekeringsmaatschappij om mogelijk fraude te voorkomen en/of om in het algemeen onze dienstverlening aan uw verzekeringsmaatschappij te verbeteren, wat ten goede komt aan u en andere polishouders. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan uw verzekeringsmaatschappij ter uitvoering van een klanttevredenheidsonderzoek; of
 • Wij rechtstreeks of niet rechtstreeks een beroep doen op externe dienstverleners (waaronder, bijvoorbeeld, andere leden van de Belron® groep, waartoe GlasGarage behoort, of bedrijven en/of dienstverleners aangesteld door de Belron® groep) om gegevens te verwerken. Voor verdere informatie over de Belron® groep zie belron.nl. Wij doen bijvoorbeeld een beroep op leveranciers die ons bijstaan in de verwerking van betalingen of facturatie, wij gebruiken ook externe partijen indien wij bijstand nodig hebben om betaling van onze facturen te verkrijgen; of
 • Wij externe dienstverleners gebruiken die ons bijstaan met onze klanttevredenheidsonderzoeken; de resultaten van deze onderzoeken willen we gebruiken om onze service te ontwikkelen en verbeteren; uw verzekeraar kan willen dat wij het resultaat van uw antwoord met hem delen; of
 • U expliciet uw toestemming gegeven heeft om uw persoonsgegevens te delen met bepaalde derde partijen; of
 • Wij een externe toeleverancier gebruiken in onze dienstverlening naar u; op piekmomenten kunnen wij bijvoorbeeld uw oproep doorschakelen naar een extern Customer Contact Center om uw afspraak bij ons te maken; of
 • Wij een wettelijke, gereglementeerde of professionele verplichting hebben om uw persoonsgegevens door te geven (bijvoorbeeld, om onze verplichtingen naar de belastingsdiensten na te komen) of om onze Gebruiksvoorwaarden van de Website of Algemene Voorwaarden toe te passen of op te leggen, of om onze rechten, eigendommen, of veiligheid van onze onderneming, werknemers of anderen te beschermen; of
 • GlasGarage overgenomen wordt door een externe partij, en uw persoonsgegevens een deel kunnen uitmaken van de gefusioneerde of overgedragen activa; of
 • Wij anonieme statistische informatie doorgeven over het gebruik van de Site en verwante gebruiksinformatie aan achtenswaardige derde partijen. Uitgezonderd in bovenstaande gevallen, zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met derde partijen.

7.Waar we uw persoonsgegevens bewaren

Om onze diensten en daarmee samenhangende activiteiten, zoals klantenonderzoek en de Site te kunnen leveren, kunnen persoonsgegevens die we over u verzamelen, worden doorgestuurd naar en bewaard door een externe partij op een bestemming binnen of buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief in een land waar de wetgeving omtrent de bescherming van de persoonsgegevens minder streng is. Als we beroep doen op een externe partij om in onze naam persoonsgegevens te verwerken, eisen wij, ongeacht hun locatie, contractueel van hen om passende beveiliging te voorzien voor persoonlijke informatie. Door verder gebruik van onze diensten of de Site en het doorsturen van persoonsgegevens, gaat u akkoord met deze doorgave, bewaring of verwerking van uw persoonsgegevens.

8.Telefoongesprekken van en naar GlasGarage

Doorgaans kunnen wij binnenkomende en uitgaande telefoongesprekken met onze klanten van en naar ons (externe) Customer Contact Center opnemen voor kwaliteitsdoeleinden.

Door onvoorziene problemen met het informatiesysteem kan het in bepaalde gevallen niet mogelijk zijn gesprekken op te nemen of opnames op te roepen.

9. E-mail, sms en andere elektronische berichten

Wij kunnen u contact met u opnemen per e-mail of een ander communicatiemiddel (fysiek of elektronisch) met betrekking tot uw afspraak, inclusief een herinnering voor uw afspraak per e-mail of sms.

Uitgezonderd indien u ons verzocht heeft dit niet te doen, kunnen wij met u contact opnemen over onze diensten en producten per post, e-mail of andere fysieke of elektronische middelen.

10.Uw rechten

U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. U kan dit recht uitoefenen door met ons contact op te nemen op onderstaande contactgegevens.

Wij attenderen u erop dat door verder gebruik te maken van onze diensten of de Site en door ons via de Site of op een andere manier persoonsgegevens door te geven of door te e-mailen naar adressen die op de Site vermeld staan, u instemt met ons gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Beleid. Gelieve ons geen persoonsgegevens te bezorgen indien u niet wilt dat ze op deze manier gebruikt worden.

Ons Privacy Beleid en/of Gebruiksvoorwaarden van de Website kunnen op elk moment door ons gewijzigd worden zonder u hierover in te lichten. Gelieve deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van veranderingen.

U heeft wettelijk het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die GlasGarage over u heeft en eventuele fouten te corrigeren. U heeft eveneens het recht ons te vragen om uw gegevens te verwijderen uit ons systeem. Als wij dit verzoek ontvangen, zullen wij een redelijke inspanning leveren onder de toepasselijke wetgeving om, zoals gevraagd, de persoonsgegevens te bezorgen, wijzigen of verwijderen. Alle verzoeken, alsook andere vragen die u mogelijk heeft over ons Privacy Beleid of over de informatie die GlasGarage over u heeft, dienen schriftelijk gericht te worden tot:

GlasGarage B.V.
T.a.v. afdeling Office Management
Ringbaan West 306-A
5025 VB Tilburg

Wij attenderen u erop dat u zich dient te identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen?